สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอก พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (ม.จ.นักขัตรมงคล กิติยากร) กับ ม.ล.
บัว กิติยากร
ที่บ้านพลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์)
บิดาของ ม.ล.บัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถ.พระรามหก อ.ปทุมวัน จ.พระนคร
ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ และได้รับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ว่า "สิริกิติ์" แปลว่า
"ผู้ที่มีผู้สรรเสริญเล่าลืออันเป็นสิริมงคล" หรือ "เป็นศรีแห่งราชสกุลกิติยากร"
พระองค์ได้ทรงหมั้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๔๙๒ และทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
พระองค์ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช
๒๔๙๓ ณ วังสระปทุม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระยศ
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี " เมื่อวันที่
๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็น
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔
พระองค์ คือ
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๒. สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๓. สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี