พระราชกรณียกิจ

 

พระแม่เมืองแม่แห่งชาต

พระราชจริยวัตรด้านการศึกษา

พระมหากรุณาศิลปชีพล้ำค่า

ทรงสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประจำชาติของสตรีไทย