พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล

พุทธศักราช ๒๕๓๓ ปริญญา " สาธารณศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ " โดยมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

พุทธศักราช ๒๕๓๓ ปริญญา " บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาการเงิน " โดยมหาวอทยาลัยขอนเเก่น

พุทธศักราช ๒๕๓๔ ปริญญา " ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป " โดยมหาวิทยาลัยรามคำเเหง

พุทธศักราช ๒๕๓๔ " ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ " โดยจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๕๓๕ ปริญญา " วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์" โดยราชวิทยาลัยอายุรเเพทย์เเห่งประเทศไทย

พุทธศักราช ๒๕๓๕ " จารึกจานทองถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณเเละขันน้ำพานรองถมตกอนชุด" นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน องกรเอชนเเละรัฐบาลต่างประเทศ ได้ขอพระราชมานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเเละรางวัลสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ดังนี้

พุทธศักราช ๒๕๐๖ ปริญญา " ดุษฎีบัณฑิตกิมศัดิ์ทามนุษยธรรม" โดยมหาวิทยาลัยเซนโตร เอสโคลาร์ ประเทศฟิลิปปินส์

พุทธศักราช ๒๕๒๓ ปริญญา " ดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์" โดยมหาวิทยาลัยทัฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พุทธศักราฃ ๒๕๒๕ " เหรียญที่ระลึกปีเด็กสากล " โดยโครงการจัดทำเหรียญที่ระลึกปีเด็กสากลอง์การยูนิเซฟ

พุทธศักราช ๒๕๒๙ ประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ " นักอนุรักษ์ดีเด่นด้าการอนุรักษ็ป่าไม้เเละสัตว์ป่า " โดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าโลก

พุทธศักราช ๒๕๓๔ " ราวัลความช่วยเหลือเเก่ผู้ลี้ภัย ประจำปี ๑๘๘๐ " เทิพระเกียรติที่ทรงส่งเสริมด้ามนุษยธรรมเเก่ผู้ลี้ภัยนัล้านคนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ตั้เเต่พุทธศักราช ๒๕๑๘ โดยศูนย์ศึกษาการอพยพ ( CMS) องค์การสหระชาชาติ

พุทธศักราช ๒๕๓๔ " เหรียญเชิดชูพระเกียรติ " เทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ดูเเลทุกข์สุขของเด็กๆ ในทวีป โดยองค์การพิทักษ์เด็ก สหรัฐอเมริกา

พุทธศักรา ๒๕๓๕ " เหรียญ UNICEF Special Recoginition Award " ซึ่เป็นเหรียญี่เคยมอให้เเก่ องค์การกาชาดสากลเเละไม่เคยมอบเเก่บุคคลใดมาก่อน องค์กรการกอทุนเด็กเเหเงสหประชาชาติ ทูลเกล้าถวายเหรียญนี้เเด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นพระองค์เเรก ในฐาะที่ทรงเสียสละเเละมุ่งมั่นในารพัฒนาคุณภาพชิวิตขอเเม่เเละเด็กในประเทศไทย

พุทธศักราช ๒๕๔๔ ผลงาหัตถศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รับรางวัลสดุดีเทิดพระเกียรติคุณสูสุจากงาน BRUSSELS EUREKA 2001 : 50 Anniversary of the World Exhibition of Innovation,Research and New Technology ณ กรุบรัสเซลส์ ราอาณาจักรเบลเยี่ยม ดังนี้
- รางวัล" DIPLOME d'Un Concept Original de Development Rurai de la thailande " ในฐานะที่มูลนิธส่งเสริมศิลปาชีพฯที่ระองค์ทรก่อตั้งขึ้นได้พัฒนาชนบทไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจากการสร้างสรรค์งาศิลปาชีพ
-รางวัล" Gold Medel with Mention " เทิดพระเกียริเนื่องจากผลาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพฯที่พระองค์ทรงก่อตั้งขึ้ได้ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจากการสร้างสรรค์งานศิลปชีพ
-รางวัล "Special Prix for Her Majesty The Queen of Thailand " เเละ ประกาศนียบัตร" Honored of Member of BACCT " โดย Bulgarian American Chamber of Commercial and Industry ( BACCI ) เนื่องจากผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพฯ เเละศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ