กิจกรรมเฉลิมฉลอง ๗๒ พรรษามหาราชินี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุธศักราช ๒๕๔๗ เป็นวันมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพพรรษา ๖ รอบ และรัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลิง เพื่อสำแดงความจงรักภักดีและความสำนึก ในพระมหากรุณาธิกุลตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๔๗