มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 4

 

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 6

รายงานผลการประเมินตนเอง

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 8

ด้านผลผลิต
ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ

มาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 7

จุดเด่น l จุดที่ต้องปรับปรุง l สรุปผลการประเมิน