รายชื่อผู้บริหาร
2517 - 2517
นายมานพ ประเสริฐสิน
2517 - 2518
นายพานิช วงษ์ห้าวศึก
2518 - 2519
นายวิสุทธิ์ โพธิยานนท์
2518 - 2524
นายเลียง ภาคภูมิ
2524 - 2527
นายบรรเจิด ประสมทรัพย์
2527 - 2535
นายภราดร สุวรรณมิสสระ
2535 - 2537
นายนพเกียรติ กองเกตุใหญ
2537 - 2541
นางศิวาภรณ์ ชัชวาลานนท์
2541 - 2543
นางบังอร หงสะพัก
2543 - ปัจจุบัน
นายเสนอ มีใจดี
ผู้บริหาร
นาย เสนอ มีใจดี
ประวัติ
เกิด :

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2493

อายุ : 50 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน : 9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 034-512609 ,01-6487942
คู่สมรส :

นาง เยาวนี มีใจดี อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

บุตรชาย : นาย เสริมพงษ์ มีใจดี
บุตรหญิง : น.ส. ณัฐพร มีใจดี สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  น.ส. กรสินี มีใจดี สถานศึกษา โรงเรียนกญจนานุเคราะห์
วุฒิการศึกษา : 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท
  2515 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต
  2511 โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ม. 5 แผนกวิทยาศาสตร์
  2509 โรงเรียนอู่ทอง ม. 3
  2506 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ป. 7
  2503 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ป. 4
 

7 พฤศจิกายน 2517
ครูตรี โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี


30 กันยายน 2518
อาจารย์ 1 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

21 สิงหาคม 2522
ครูใหญ่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

15 กุมภาพันธ์ 2526
ครูใหญ่ โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

29 มีนาคม 2529
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

13 พฤศจิกายน 2529
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

28 มิถุนายน 2536
อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

29 ธันวาคม 2538
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

19 ตุลาคม 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


ประวัติการทำงาน

 

 

 

 

ประวัติ

บุคลากร
ภาพกิจกรรม
ด.เด็กหัดทำ
บทความวันแม
ข้อมูลทั่วไป
รู้ไว้ใช่ว่า
SSR