คณาจารย์โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ฝ่ายบริหาร
นายเสนอ มีใจดี ผู้อำนวยการ
นางสาวพรทิพา จิณแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
...รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นายสริต วิจิตรโชติรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสุปรียา เย็นเยือกรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
กลุ่มสาระภาษาไทย
Email : thepmk_thai@thaimail.com
นางสงวน สุนทรารักษ์(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางประพิณ ทองดีนายอานนท์ มัธยมนันท์
นางเยาวนี มีใจดี นางสุกัญญา ภูษณะพงษ์
นายไพศาล ลับบัวงาม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
Email : thepmk_social@thaimail.com
นางมลิวัลย์ กลำพบุตร(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสุรินทร์ กลีบทองนางสาวนงนุช สุขประเสริฐ
นางสาวดวงพร พงษ์พิทักษ์นางสุภาพร ศรีสันต์
นางวิมลมาศ รื่นใจชนนางสุวิมล ขัติยสุรินทร์
นางนาราชา ศรีโยธินนางนงเยาว์ สงวนทรัพย์
นายธงไชย ศุภมานพ นายสุเมธ กังสนานนท์
นางปราศรัย พลอยเพชร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Email : thepmk_math@thaimail.com
นางนภัสสร สุทธิกุล(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางผ่องเพ็ญ คี้สุคนธ์นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์
นางศิริรัตน์ ตันติวิศาลเกษตรนางพรรณพิมล ห้วยแก้ว
นางพัชรา สามนปาล นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Email : thepmk_science@thaimail.com
นายสานิต เชียงทอง(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาววีนา ชานนท์ จ.ส.อ.สนอง นิยมพลอย
นางวิไลรัตน์ รัฐนวธรรม นางศรินทิพย์ ดุษฎีพฤติพันธุ์
นางสุกัญญา ฐิตธรรมโมนายประวิทย์ ถาวรศิริ
นางพิลาวัณย์ วิจิตรโชตนางสาววันเพ็ญ บ่อทรัพย์
กลุ่มสาระต่างประเทศ
Email : thepmk_eng@thaimail.com
นางวัลภา ใจเย็น(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางจำรอง วนิชกุล นางสาวนารีรัตน์ ประหยัดวงศ์
นางศรีรัตน์ เขียวพ่วงนางกันยา น้ำแก้ว
นางสาวพิมพรรณ ถาวรศิรินางสุภางค์ แห้วเพชร
นางดวงทิพย์ สังข์ทองนางเกสราภรณ์ ลิชผล
กลุ่มสาระพลานามัย
Email : thepmk_phys@thaimail.com
นายอัศวิน ไชยลา(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางนภา อุ่นใจนายอภิชัย เล้าอารีย
นายวันชาติ พานิชพงษ์นายวรรณะ ล้วนอุดมศิริ
กลุ่มสาระศิลปะ
Email : thepmk_art@thaimail.com
นายบุญธรรม เรืองปลาด (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายศุภกิจ โรจน์วัฒนดิลกนางทิพวรรณ วรรณา
นางสาวสุดา พืชนะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : thepmk_work-tech@thaimail.com
นายวิชัย บ่อทรัพย์(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวนงนุช มาโนชนายกำธร สุทธิรัตน์
นางขวัญตา ปฏิทัศน์นางวนิดา บ่อผล
นายพินิตย์ รัตนวงศ์แขนางสาวสมใจ เชรษฐศิริ
นางสาวนฤมล สมพรบรรจงนางวรรณี ถาดทอง
นายสมบัติ สพันธุพงศ์นายธเนศ เกษมสานต์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวรรณะ ล้วนอุดมศิริ(หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
งานต่างๆ
นายวิโรจน์ เยี่ยมสวัสดิ์หัวหน้าแผนงาน
นายวิษณุ ระวังนาม หัวหน้างานสารสนเทศ
นายอานนท์ มัธยมนันท์หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวดวงฤทัย มณีวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ
นายธงชัย ศุภมานพหัวหน้างานทะเบียน
นางสาวปลอบจิต รุ่งเรืองหัวหน้างานพัสดุ
นางจริยา กังสนานนท์หัวหน้างานการเงิน
นางสาวนพมาศ สืบแทน หัวหน้างานห้องสมุด
นางพิณรัตน์ แสงธรรมวรคุณหัวหน้างานแนะแนว
นางวันทนา จิณแพทย์หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นายสานิต เชียงทองหัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางสาวนงนุช มาโนช หัวหน้างานโภชนาการ
นายวิษณุ ระวังนามหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ลูกจ้างประจำ
นายจเร ปิโยนายถาวร ศรีสกุล
นายเถลิงศักดิ์ อวยพรนายธนชาติ ดอกรัก
นายพนม แก้วมณีนายภานุ กรุณกรุด
นายมานพ เหลืองประมวลนางวัลลภา ขนุนทอง
นายสุรินทร์ ชมภู่ทอง

ผู้บริหาร ประวัติ บุคลากร ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก