ข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ตราโรงเรียน

นโยบายของโรงเรียนเทพมงคลรังษี ปีการศึกษา 2542

  • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้
  • ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน
  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งความรู้ มุ่งเน้นการจัดห้องสมุดสำหรับครู - อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งห้องสมุดภาพ ห้องสมุดเสียง ห้องสมุดวิชา และแหล่งความรู้ทั่วไป
  • ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัยดี โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติที่ดีงาม เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของบ้านเมืองต่อไป
  • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ความรู้ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งปลอดสารเสพติดและ โรคเอดส์
  • มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติโดยถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการเลือกใช้ของไทย กินของไทย
  • ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย การดนตรีและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และ เอกลักษณ์ของไทย
  • ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและของบ้านเมือง ไม่สร้างมลภาวะใดๆและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

  • ผู้บริหาร ประวัติ บุคลากร ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก