นายสริต วิจิตรโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา
สถาบัน
วุฒิที่ได้รับ
2515
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ม.ศ. 5
2518
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง เอก วิทยาศาสตร์ โท คหกรรม
2520
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จ.ชลบุรี
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
เอก เคมี โท บริการการศึกษา

 

ประวัติการรับราชการ

วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
โรงเรียน
24 ส.ค. 2521
อาจารย์ 1 ระดับ 3
พนมทวนพิทยาคม
1 ต.ค.2526
อาจารย์ 1 ระดับ 4
พนมทวนพิทยาคม
1 ส.ค. 2527
อาจารย์ 1 ระดับ 4
เทพมงคลรังษี
1 ต.ค. 2530
อาจารย์ 1 ระดับ 5
เทพมงคลรังษี
1 ต.ค. 2531
อาจารย์ 2 ระดับ 5
เทพมงคลรังษี
15 มิ.ย. 2533
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 5
เทพมงคลรังษี
1 ต.ค. 2533
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 6
เทพมงคลรังษี
1 ต.ค. 2537
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7
เทพมงคลรังษี

ผู้บริหาร ประวัติ บุคลากร ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าหลัก